Okrugli sto na temu „Razvoj preduzetništva mladih i studenata“

Diskusija sa fokusom na rad i značaj poslovnih inkubatora za mlade i promociju pre­du­ze­tništva. Učesnici okru­glog stola bili su pre­dsta­vnici Minista­rstva prosvete, nauke i tehno­lo­škog ra­zvoja, Privredne komore Srbije i Po­slovno tehnološkog inkubatora tehničkih faku­lte­ta Beograd.

 

Glavna tema okruglog stola je bila razjašnjavanje dilema i stavova oko obrazovanja Poslovnog inkubatora za mlade i studente Poslovnog fakulteta Valjevo. Da bi Poslovni inkubator postao realnost i omogućio studentima i mladima da svoje rane preduzetničke korake naprave uz njegovu podršku potrebno je prilikom osnivanja uzeti u obzir zakonske okvire (Zakon o inovacionoj delatnosti), nužna partnerstva, principe i politike vezane za regulisanje odnosa i ponašanja budućih stanara inkubatora i slično. U veoma sadržajnoj i živoj raspravi izrečeno je veoma mnogo praktičnih saveta, korisnih uputstava i zaključeno, da početak nije nimalo lak ali je rezultat fantastičan!

 
 
 
 
Close Menu